Privacy verklaring

Interduct respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Interduct verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Deze verklaring geldt voor de website www.ductdefiner.nl. Dit domein is eigendom van Interduct. Onder Interduct vallen de werkmaatschappijen zoals op te vragen bij de KvK onder Interduct Group BV. Houd er rekening mee dat deze site kan verwijzen naar andere websites, waarvoor andere gegevensbeschermingsregels kunnen gelden. Interduct verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze om uw persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Interduct verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt;
 • U schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • Innen van facturen;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Werving en selectie (sollicitatie);
 • Gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Interduct verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw geslacht;
 • Uw bezoekgedrag;
 • Uw IP adres.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Interduct omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Interduct deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Interduct persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Interduct uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Interduct ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Interduct hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Omdat Interduct gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, heeft Interduct in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Interduct bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Interduct aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan info@interduct.nl.

Interduct wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Bij het indienen van het verzoek kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en wij uw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Gebruik social media

Op de website van Interduct zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn en Facebook. Interduct houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Interduct te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Interduct op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Het betreft Functionele, Analytische en Tracking cookies. U kunt het gebruik van deze laatste 2 cookies op elk gewenst moment weigeren.

Deze applicatie van Interduct maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de applicatie te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de applicatie van Interduct geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Interduct heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Interduct houdt gebruiksgegevens bij van de applicatie voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Interduct verkocht aan derden. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Lees in onze cookieverklaring meer over hoe wij omgaan met cookies.

Nieuwsbrief

Interduct brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van online marketing, onze diensten en aanverwante zaken. Als u met Interduct een overeenkomst aangaat of u meldt zich aan op de website voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw contactgegevens aan te passen of om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@interduct.nl.

Aanpassing privacy statement

Interduct heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Interduct gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.interduct.nl.

Dit privacy statement is op d.d. 2 april 2019 vastgesteld.